ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A LUCIA STÚDIÓ KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2018. 05. 25.

 

Jelen adatkezelési szabályzat azért jött létre, hogy a Lucia Stúdió Kft., mint adatkezelő, a működése közben kapott személyes adatok kezelését, felhasználását és továbbítását a hatályos jogszabályokkal, így különösen az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban szabályozza, és erről az érintetteket tájékoztassa.

 

1. Értelmező rendelkezések:

 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • érintett: bármely meghatározott, személyes vagy különleges, genetikai, egészségügyi, biometrikus adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 • közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;ügyfél:

 • megbízott (alvállalkozó, beszállító):

 • diák:

 • munkavállaló:

 • szponzor:

 • szponzorált:

 

2. Adatkezelő:

név: Lucia Stúdió Kft.

székhely:1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 62, I/7.

adószám: 10866832-2-41

statisztikai számjel: 10 8668 32 172 111 301

nyilvántartási/cégjegyzék szám: 01-09-266386

 

3. Az adatkezelésért felelős személy:

A Lucia Stúdió Kft. adatkezeléséért, az adatkezelési szabályzat karbantartásáért az ügyvezető igazgató, S. Hegyi Lucia a felelős.

 

4. Az adatkezelés jogalapja:
- az érintettek önkéntes hozzájárulása

- jogi kötelezettség teljesítése

- jogos érdek

 

5. A szabályzat tárgyi hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat a Lucia Stúdió Kft.  munkavállalói, ügyfelei, alvállalkozói, beszállítói, diákjai, szponzorai, szponzoráltjai által megadott, a 1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 62. z I./7 székhelyén található elektronikus és papír formátumú nyilvántartási rendszerében tárolt és kezelt adatokra vonatkozik.

 

6. A kezelt személyes adatok köre:

Az ügyfél által a szerződéskötés során kötelezően megadott:

- név (leánykori neve),

- születési dátuma, lakcíme,

- elérhetőségei

- a méretes megrendelő lapján megjelenő adatok  pl. testmagasság stb.

 

A  Lucia Stúdió Kft. . különleges adatokat nem kezel.

 

 

7. Az adatkezelés célja és időtartama:

A Lucia Stúdió Kft. az adatokat kizárólag ügyfelei, szerződéses partnerei nyilvántartása, az őket érintő információk eljuttatása, (elektronikus) postázás, saját maga számára végzett vagy megrendelt kutatás céljából kezeli.

Harmadik személynek marketingcélokra a Lucia Stúdió Kft. nem ad át adatokat, a külső személyektől, szervezetektől beérkező ajánlatokat[LSH1]  nem kezel.

A Lucia Stúdió Kft.. e-maillistáira az ügyfelek önkéntes adatszolgáltatással iratkozhatnak fel.

Az adatkezelés időtartama[LSH2] : 6 év

 

8. Az adatkezelés módszere:

A Lucia Stúdió Kft. által az adatkezelés, -tárolás az alábbi módokon történik:

- nyomtatott irat,

- elektronikus adat,

- elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,

- a Lucia Stúdió Kft.  honlapján  (www.luanbylucia.com) elhelyezett elektronikus adat, fénykép.

 

 

9. Az adatok továbbításának rendje:

- A Lucia Stúdió Kft. ügyfélkártya/tagkártya készítője a kártya elkészítéséhez az alábbi adatokat kapja meg : vezetéknév és keresztnév.

- amennyiben az ügyfeleknek küldött levelek postázását külső cég végzi: a postázáshoz szükséges adatokat (név, lakcím) a Lucia Stúdió Kft. bocsátja a cég rendelkezésére. Az adatok kezelését a cég saját adatkezelési szabályzata alapján végzi.

 

A fentieken kívül a Lucia Stúdió Kft. harmadik személynek az adatokat kizárólag azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai adatgyűjtés céljából adja át, adatbázisát vagy annak egy részét egyébként nem bocsátja harmadik személy rendelkezésére.

 

 

10. Adatkezelési tájékoztató:

A Lucia Stúdió Kft. honlapján közzéteszi az adatvédelmi tájékoztatót: ebben tájékoztatja az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás tartalmazza az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit is.

 

 

11. Tiltakozás

Az érintettek tiltakozhatnak személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A tiltakozás módja a Lucia Stúdió Kft. részére személyesen, postai vagy elektronikus úton eljuttatott levél. A Lucia Stúdió Kft. a kézbesítés után köteles haladéktalanul felfüggeszteni az adatkezelést, majd …. munkanapon belül a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a tiltakozót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat.

 

12. Törlés

A Lucia Stúdió Kft. az érintett külön, írásban benyújtott (személyesen átadott, postai úton, illetve e-mailben elküldött) kérésére törli a nyilvántartásaiból az érintettre vonatkozó adatokat.

 

13. Munkavállalókra, megbízottakra vonatkozó külön szabályok

 

A munkavállalók kezelt adatai az alábbiak:

 • név

 • családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete

 • állampolgárság;

 • taj-száma, adóazonosító jele

 • a munkavállalók bankszámlájának száma

 • állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma, e-mailcíme;

 • munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen - iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,

 • jogviszony kezdetére vonatkozó adatok

 • az alkalmazott egészségügyi alkalmassága,

 • alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,

 • munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,

 • munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,

 • munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,

 • szabadság, kiadott szabadság,

 • alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,

 • az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, - az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,

 • a többi adat az érintett hozzájárulásával.

 

A megbízottak kezelt adatai az alábbiak:

 

 • jogviszony kezdetére, időtartamára vonatkozó adatok,

 • állampolgárság;

 • taj-száma, adóazonosító jele

 • a megbízott bankszámlájának száma

 • állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma, e-mailcíme;

 • iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,

 • a megbízott részére történő kifizetések és azok jogcímei,

 • a többi adat az érintett hozzájárulásával.

 

Munkavállalók, megbízottak személyi iratai

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony, megbízás létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.

A személyi iratok köre az alábbi:

 • a munkavállaló/megbízott személyi anyaga,

 • a munkavállaló/megbízott tájékoztatásáról szóló irat (Mt. 46. §)

 • a munkavállalói jogviszonnyal /megbízási jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, különösen a bérszámfejtéssel kapcsolatos iratok

 • a munkavállaló/megbízott bankszámlájának száma

 • egyéb, a munkavállaló/megbízott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.

A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:

 • közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,

 • a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,

 • bíróság vagy más hatóság döntése,

 • jogszabályi rendelkezés.

 

A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:

 • a Lucia Stúdió Kft.. vezető tisztségviselője,

 • a Lucia Stúdió Kft. titkárságvezetője,illetve az általuk megbízott munkavállaló, megbízott személy, a könyvelést végző megbízott, ellenőrzés céljából a könyvvizsgáló.

 

A személyi iratok kezelésére az alábbi személyek jogosultak:

 • ügyvezető,

 • könyvelő,

 • jogász

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés stb.) kell tennie.

 

A személyi anyag vezetése és tárolása

 

A munkavállalói, illetve a megbízotti jogviszony létesítésekor a Lucia Stúdió Kft.  vezető tisztségviselője gondoskodik a munkavállaló, illetve a megbízott személyi anyagának összeállításáról, és azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban a felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben, zárt szekrényben kell őrizni.

A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első alkalommal papíralapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:

 • a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor

 • a munkaviszony megszűnésekor

 • ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.

 

A munkavállaló, megbízott az adataiban bekövetkező változásokról 5 napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, illetve a megbízót, aki 5 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért a titkárságvezető a felelős. Az anyag karbantartását a titkárságvezető végzi.

 

 

15. Diákokra vonatkozó adatkezelés

 

A Lucia Stúdió Kft. –nél tanulmányokat folytató, képzésen résztvevő diákok adatait a Lucia Stúdió Kft. nem tárolja, az adatok kezelését a Lucia Stúdió Kft.-vel szerződést kötött oktatási intézmények végzik.

 

 

16. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

 

 • GDPR

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

 • 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről,

 • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről.

 

 

17. Záró rendelkezések

Az adatkezelési szabályzatot a Lucia Stúdió Kft. elfogadta, az adatkezelési szabályzat az aláírás napján hatályba lépett.

 

 

Accordion: 
Bezárás